กลุ่มงานเลขานุการกรม (กข.)

ฝ่ายช่วยอำนวยการฯ

(-ว่าง-)
(-ว่าง-)
หัวหน้ากลุ่ม
นางสาวมะเหมี่ยว เล้าโสภาภิรมย์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวรุ่งนภา นวสกุล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวปาวรา ศรีสุข
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวลัธธนันต์ จิตรมหรรณพ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
022821000 ต่อ 170
นายพัชระ ชื่นบาน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายธีร์ ธารีสรรค์
พนักงานจัดการงานทั่วไป
นางสาววรรณวิมล มงคลธง
พนักงานจัดการงานทั่วไป
นางสาววลีวรรณ รุ่งธรรมานนท์
พนักงานจัดการงานทั่วไป
นางสาวเมฆณี สรรเสริฐ
พนักงานจัดการงานทั่วไป
นางสาวมณฑิรา ณ สงขลา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
02-282-1000 ต่อ 911