กลุ่มงานเลขานุการกรม (กข.)

หมวดยานยนต์

(-ว่าง-)
(-ว่าง-)
หัวหน้างาน
02-282-1000 ต่อ 142
นายกฤษณะ ประเสริฐศรี
พนักงานขับรถยนต์ ส2
02-282-1000 ต่อ 150
นายณัฐพงษ์ แสงมาศ
พนักงานขับรถยนต์ ส2
02-282-1000 ต่อ 150
นายชัยพิชิต มั่นบุปผาชาติ
พนักงานขับรถยนต์ ส2
02-282-1000 ต่อ 150
นายอนุรักษ์ กุลจันทร์
พนักงานขับรถยนต์ ส2
02-282-1000 ต่อ 150
นายวรรณา ทิพย์กระโทก
พนักงานจ้างเหมาบริการ
02-282-1000 ต่อ 150
นายอดุลย์ หะรีเมา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
02-282-1000 ต่อ 150
นายธาดา หลูสุวรรณ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
02-282-1000 ต่อ 150
นายสมพงษ์ ทิมทอง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
02-282-1000 ต่อ 150
นายแสงสุข สุทธิวิริยะกุล
พนักงานจ้างเหมาบริการ
02-282-1000 ต่อ 150
นายมนชาติ พวงลำเจียก
พนักงานจ้างเหมาบริการ
02-282-1000 ต่อ 150
นายสังวาลย์ คอสมเลิก
พนักงานจ้างเหมาบริการ
02-282-1000 ต่อ 150
นายสีทอง ทิพย์กระโทก
พนักงานจ้างเหมาบริการ
02-282-1000 ต่อ 150