กลุ่มงานเลขานุการกรม (กข.)

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่

นายภาณุดนัย สิทธิศักดิ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่ม
02-282-1000 ต่อ 121
นางสาวสุตาชล สาธร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
02-282-1000 ต่อ 122
นางสาวนิรชา ชินพันธ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
02-282-1000 ต่อ 123
นางสาวกิ่งกาญจน์ ขันติจิตร์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
02-282-1000 ต่อ 122
นางสาวพิมพ์ประภา เขตเจริญ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
02-282-1000 ต่อ 123
นายศุภชัย เลิศประเสริฐภากร
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
02-282-1000 ต่อ 120
นางสาวขวัญฤทัย ฤคดี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
02-282-1000 ต่อ 123
นางสาวชุติปภา ชุติเชาวน์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
02-282-1000 ต่อ 123
นางสาวนูริมัน ดอเลาะ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
02-282-1000 ต่อ 123
นางสาวเพียงฟ้า เชาวนะ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
02-282-1000 ต่อ 120
นางสาวกิตติกานต์ ศรียา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
02-282-1000 ต่อ 122
นางสาววรรณณิดา เอื้อกิจ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
02-282-1000 ต่อ 123
นายฐิติพันธ์ จังทองศิริ
พนักงานจัดการงานทั่วไป
02-282-1000 ต่อ 123