รายการกิจกรรมผู้บริหาร

372
เลขาธิการ กช. ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)และพิธีส่งมอบโครงการส่งเสริมการสร้างคนดีตามหลักการทางศาสนาที่ถูกต้องเพื่อสืบสานและรักษาสังคมพหุวัฒนธรรมที่ดีงามของจังหวัดชายแดนภาคใต้ (อาหารกลางวันศูนย์ฯตาดีกา)
วันนี้ (13 ก.ค. 67) นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) และพิธีส่งมอบโครงการส่งเสริมการสร้างคนดีตามหลักการทางศาสนาที่ถูกต้องเพื่อสืบสานและรักษาสังคมพหุวัฒนธ...
13 ก.ค. 67
อ่านต่อ >>
452
สช. ขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ “เรียนดี มีความสุข” ลงสู่ครูในทุกจังหวัด ผ่านการเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ “ธนาคารหน่วยกิต (CREDIT BANK)” ในโครงการพัฒนาครูในหลักสูตรที่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศตามบริบท และความจำเป็นของพื้นที่แต่ละจังหวัด ณ จังหวัดนนทบุรี
วันนี้ (12 กรกฎาคม 2567) นางสุมิตรา ทองแสง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา เข้าร่วมเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาครูในหลักสูตรที่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศตามบริบท และความจำเป็นของพื้นที่แต่ละจังหวัด โดยมี นางสาววาสนา เครือมาศ หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานการศึกษา กลุ่มงานส่งเสริมก...
12 ก.ค. 67
อ่านต่อ >>
494
เลขาธิการ กช. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ศึกษาวิธีการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกองทุนสงเคราะห์ ในรูปแบบเบิกจ่ายตรง ผ่าน สปสช. หลังจากเข้าหารือแนวทางดังกล่าวกับเลขาธิการ สปสช. (นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี) เพื่อเตรียมการนำเสนอบอร์ดกองทุนสงเคราะห์พิจารณาต่อไป
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 เลขาธิการ กช. (นายมณฑล ภาคสุวรรณ์) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนสงเคราะห์ เพื่อศึกษาวิธีการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชน ในรูปแบบเบิกจ่ายตรง ผ่านสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ณ ห้องปร...
12 ก.ค. 67
อ่านต่อ >>
ค้นพบ 638 รายการ