กลุ่มงานเลขานุการกรม (กข.)

ฝ่ายการคลัง

นายชยกร ชนกิจโกศล
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่ม
02-282-1000 ต่อ 131
นางอนงค์ทิพย์ เพ็งสุวรรณ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
02-282-1000 ต่อ 134
นางสาวสายรุ้ง โพธิวรรณ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
02-282-1000 ต่อ 133
นางสาวโนรีย์ แต้มสุด
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
02-282-1000 ต่อ 132
นางสาวจิรัฏฐา สุขสมพร
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
02-282-1000 ต่อ 133
นางสาววิภาดา จำปา
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
02-282-1000 ต่อ 130
นางสาวจิตกัญญา ไหมวันทา
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
02-282-1000 ต่อ 132
นางสาวจินตนา คงสมบูรณ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
02-282-1000 ต่อ 130
นางสาวกาญจนา นาคประชา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
02-282-1000 ต่อ 132
นางสาวเรติยา จาดบุญนาค
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
02-282-1000 ต่อ 130
นางสาววิไลพรรณ นามพิมูล
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
02-282-1000 ต่อ 133
นายณัฐพล แก้วดาว
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
02-282-1000 ต่อ 132
นายปฐมพงษ์ ใจอ้าย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
02-282-1000 ต่อ 133
นายธนพงศ์ อุตสาหะ
พนักงานจัดการงานทั่วไป
02-282-1000 ต่อ 133