องค์ความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1 พ.ค. 66 เวลา 13:39 น.3387 ครั้ง
สุวัฒนา โพธิ์แก้ว
กลุ่มงานนโยบายและแผน

องค์ความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีจำนวน 2 องค์ความรู้ ดังนี้

1. องค์ความรู้เรื่อง เทคนิคการประเมินคัดเลือกโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้เพื่อรับรางวัลพระราชทาน

   มีองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ดังนี้

   1. ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่โรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้พ.ศ. 2553 ดาวน์โหลด

   2. ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่โรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด

   3. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินคัดเลือกโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ เพื่อรับรางวัลพระราชทานดาวน์โหลด

   5. คู่มือการประเมินและคัดเลือกโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ดาวน์โหลด

2. องค์ความรู้เรื่อง งานบริการการศึกษาเอกชนออนไลน์ (PESO) 

   มีองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ดังนี้

   1. การประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดทำ SAR ในระบบ E-SAR ดาวน์โหลด

   2. ตัวอย่างการตรวจสอบรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ดาวน์โหลด

   3. แนวปฏิบัติการจัดทำแบบระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการจัดทำหลักฐานเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษาของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. 2563 ข้อ 5 (1) และ (9) ดาวน์โหลด

   4. แนวการจัดทำ ปพ.3 ดาวน์โหลด

   5. การจัดทำ ปพ.3 ให้อยู่ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์  ดาวน์โหลด

   6. การใช้งานระบบ ศูนย์บริการการศึกษาเอกชนออนไลน์ (PESO)  ดาวน์โหลด

รายการคลังความรู้อื่นๆ