องค์ความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

25 ก.ย. 66 เวลา 15:57 น.3136 ครั้ง
สุวัฒนา โพธิ์แก้ว
กลุ่มงานนโยบายและแผน

องค์ความรู้เรื่อง การพัฒนาทักษะอาชีพนักเรียนโรงเรียนเอกชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

ถอดบทเรียนองค์ความรู้การพัฒนาทักษะอาชีพนักเรียนโรงเรียนเอกชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดาวน์โหลด
- คลิปวีดิโอชนะเลิศการประกวดการพัฒนาทักษะอาชีพนักเรียนโรงเรียนเอกชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (มัคคุเทศก์)
  https://drive.google.com/file/d/1E73yZ1Y4VqKscBMRT-LAhlx9Wp7954Ql/view?usp=sharing

องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานมีดังนี้
1. ทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดาวน์โหลด
2. ทักษะและความรู้เกี่ยวกับอาชีพมัคคุเทศก์ ดาวน์โหลด
3. ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และแสวงหาความรู้ ดาวน์โหลด
4. ประวัติศาสตร์แหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น ดาวน์โหลด

รายการคลังความรู้อื่นๆ