กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ขอความร่วมมือโรงเรียนอีโคสคูล (Eco-School) ตอบแบบสำรวจออนไลน์ เรื่อง การสำรวจสภาพการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียนอีโคสคูล (Eco-school)

27 พ.ค. 67 เวลา 16:10 น.1401 ครั้งพิมพ์
นางสาวนันท์นภัส คัยนันทน์
กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส)

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ขอความร่วมมือโรงเรียนอีโคสคูล (Eco-School) ที่อยู่ภายใต้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ทุกระดับ (เครือข่ายเดิม ระดับต้น (Beginner) และระดับกลาง (Intermediate)) ตอบแบบสำรวจออนไลน์ (Google Form) เรื่อง การสำรวจสภาพการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียนอีโคสคูล (Eco-School) โดยสแกนผ่าน QR code ที่แนบมาพร้อมนี้ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2298 5628 กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 

QR code แบบสำรวจสภาพการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียน Eco-school

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)