ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ฉบับที่ 6

26 เม.ย. 67 เวลา 10:38 น.2667 ครั้งพิมพ์
นางสาวทวิวรรณ จันทะคง
กลุ่มเลขานุการกรม

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานเลขานุการกรม (กข.)กลุ่มงานนโยบายและแผน (กผ.)กลุ่มงานทะเบียน (กท.)