ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษารัฐบาลราชอาณาจักรโมร็อกโก ประจำปีการศึกษา ค.ศ. 2024 - 2025

19 เม.ย. 67 เวลา 14:54 น.552 ครั้งพิมพ์
นายชานน บุญนาม
กลุ่มงานนโยบายและแผน

     ด้วยรัฐบาลราชอาณาจักรโมร็อกโก ได้จัดสรรทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ค.ศ. 2024 – 2025 ให้แก่นักเรียนและนักศึกษา
ชาวไทยที่ประสงค์ศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา เทคนิคศึกษา และอาชีวศึกษา ณ ราชอาณาจักรโมร็อกโก จำนวน 15 ทุน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

     สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาดังกล่าว
ให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้
ผู้ที่สนใจสามารถจัดส่งใบสมัคร รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 พร้อมเอกสารประกอบการสมัครโดยตรง
ไปยังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ bilateral.bic@sueksa.go.th ภายในวันที่ 24 เมษายน 2567

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานนโยบายและแผน (กผ.)