ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน International Avicenna Olympiad in Biology

9 เม.ย. 67 เวลา 12:56 น.864 ครั้งพิมพ์
นายชานน บุญนาม
กลุ่มงานนโยบายและแผน

           ด้วย Ministry of Preschool and School Education สาธารณรัฐอุซเบกิสถานมีกำหนดการจัดงาน International Avicenna Olympiad in Biology ระหว่างวันที่ 9 – 14 มิถุนายนพ.ศ. 2567 ณ เมือง Bukhara สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน ซึ่งเป็นการแข่งขันในวิชาชีววิทยาสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในระดับนานาชาติ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยผู้จัดงานจะรับผิดชอบค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าเดินทางภายในสาธารณรัฐอุซเบกิสถานในส่วนของค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะเป็นผู้รับผิดชอบ อาทิ ค่าบัตรโดยสารเดินทางระหว่างประเทศ ค่าธรรมเนียมขอรับการตรวจลงตรา (VISA) ค่าเบี้ยเลี้ยง เป็นต้น

            สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จะพิจารณาเสนอชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าวจำนวน 1 ทีม ทีมละ 5 คน ประกอบด้วยนักเรียนจำนวน 4 คน และครูผู้ควบคุม จำนวน 1 คน หรือนักเรียนจำนวน 3 คน และครูผู้ควบคุม จำนวน 2 คน โดยนักเรียนจะต้องมีอายุไม่เกิน 18 ปี (นับถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2567) จึงขอให้โรงเรียนที่มีความประสงค์จะเสนอชื่อนักเรียนและครูผู้ควบคุม ส่งหลักฐานการสมัครดังนี้ 1. หนังสือโรงเรียนแจ้งรายชื่อผู้สมัคร 2. แบบฟอร์มตอบรับการแข่งขัน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) 3. แบบฟอร์มรายละเอียดผู้สมัคร (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)
ไปยังไปรษณียอิเล็กทรอนิกส์ chanon@opec.go.th ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานนโยบายและแผน (กผ.)