สช.เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการนักเรียน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 6 ระหว่าง 8 - 26 เมษายน 2567 นี้

5 เม.ย. 67 เวลา 14:10 น.17496 ครั้งพิมพ์
น.ส.ประกาย ศรีจันทึก
กลุ่มเลขานุการกรม

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ยะลา สพม.ปัตตานี และ สพม.นราธิวาส จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิชาการ การเข้าค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 6 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนเอกชน และพัฒนาทักษะชีวิตการทำงานเป็นทีม และมิตรภาพระหว่างนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

 

โดยจะเปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเข้าร่วมค่ายระหว่างวันที่ 8 – 26 เมษายน 2567 เปิดรับสมัครวิชาฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 – 5 ในวันที่สมัคร และวิชาคณิตศาสตร์ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 5 ในวันที่สมัคร เป็นนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนเอกชนสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน 5 จังหวัดในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ คือ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และสงขลา (เฉพาะอำเภอสะบ้าย้อย อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอจะนะ) และเป็นนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัด สพม.ยะลา/ปัตตานี/นราธิวาส มีค่าสมัครสอบ คนละ 50 บาท

 

สถานที่รับสมัคร

1.       นักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ให้สมัคร ณ โรงเรียนที่นักเรียนสังกัด และโรงเรียนรวบรวมส่งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด

2.       นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา ปัตตานี และนราธิวาส ให้สมัคร ณ โรงเรียนที่นักเรียนสังกัด และโรงเรียนรวบรวมส่งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดในพื้นที่จังหวัดที่โรงเรียนนั้นตั้งอยู่ แล้วแต่กรณี

3.       ทุกโรงเรียนต้องส่งใบสมัคร หนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียน และเงินค่าสมัครที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดที่โรงเรียนนั้นตั้งอยู่ ภายในวันที่เปิดรับสมัคร ถึงวันที่ปิดรับสมัคร โดยนักเรียน 1 คนสมัครได้ 1 วิชาเท่านั้น กรณีนักเรียนที่ส่งใบสมัครไปยังสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดแล้ว ไม่มีสิทธิเรียกเงินคืน

 

ทั้งนี้ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพรีโอลิมปิกวิชาการฯ ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 และจะดำเนินการสอบในวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ณ 5 สนามสอบ ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่

1.       จังหวัดยะลา : โรงเรียนพัฒนาวิทยา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

2.       จังหวัดปัตตานี : โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

3.       จังหวัดนราธิวาส : โรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนภูผาภักดี) อำเภอเมืองนราธิวาส

4.       จังหวัดสตูล : โรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ (แผนก อนุบาล - ประถมศึกษา) อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

5.       จังหวัดสงขลา : โรงเรียนแสงธรรมวิทยามูลนิธิ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

 

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมค่ายที่ 1 ค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 6 ในระหว่างวันที่ 4 – 13 มิถุนายน 2567 ใน 4 สาขาวิชา คือ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์ โดยจะประกาศผลสอบ ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ณ สำนักงานการศึกษาเอกชน 5 จังหวัด สพม.ยะลา/ปัตตานี/นราธิวาส และบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตามประกาศฯ  หรือ www.opec.go.th  หรือ Facebook Page : ค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

 

สำหรับค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 6 ได้กำหนดจัดขึ้น 3 ค่าย ได้แก่

 

-          ค่าย 1 จำนวน 3 ศูนย์ (ศูนย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ศูนย์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา) 4 สาขาวิชา คือ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ สาขาวิชาละ 40 คน รวม 480 คน

-          ค่าย 2 จำนวน 3 ศูนย์ (คัดเลือกจากค่าย 1) 4 สาขาวิชา คือ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ สาขาวิชาละ 10 คน รวม 120 คน

-          ค่าย 3 จำนวน 1 ศูนย์ (คัดเลือกจากค่าย 2 นักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด ลำดับที่ 1 – 7) 4 สาขาวิชา คือ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ สาขาวิชาละ 7 คน รวม 28 คน

 

ผู้มีรายชื่อได้รับการคัดเลือกมีสิทธิเข้าค่ายอบรม ค่าย 1 ค่าย 2 และค่าย 3 โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย โดยโครงการจะรับผิดชอบค่าอาหาร ค่าที่พัก และค่าเอกสาร ทั้งหมด ผู้มีสิทธิเข้าค่าย 1 ค่าย 2 และค่าย 3 ที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์จะได้รับประกาศนียบัตร ผู้ที่สอบได้คะแนนมากที่สุด ลำดับที่ 1 – 7 ของแต่ละวิชา ในการอบรมค่าย 2 จะได้รับประกาศนียบัตร และได้รับเหรียญรางวัล พร้อมเงินรางวัล และมีสิทธิเข้าค่ายอบรม ค่าย 3 และผู้ที่ผ่านการอบรมค่าย 2 มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาตรงในบางคณะและบางสาขาวิชาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

ทั้งนี้ ผู้สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มพัฒนาบุคลากร กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ (คณะผู้จัดทำโครงการ) โทร. 0 2282 1000 ต่อ 560 – 562

 

***ประกาศ สช. เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 6 ปีงบประมาณ พ.ศ.2567*** 

ดาวน์โหลดที่นี่

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ (กน.)