ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง นโยบายขับเคลื่อนการยกระดับผลการประเมิน สมรรถนะนักเรียนตามมาตรฐานสากล (PISA) ของโรงเรียนเอกชน

3 เม.ย. 67 เวลา 17:05 น.1068 ครั้งพิมพ์
นางสาวกัณกร กานต์โกวิศ
กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส)

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)