ขอเชิญประชุม เรื่อง นโยบายขับเคลื่อนการยกระดับผลการประเมินสมรรถนะนักเรียนตามมาตรฐานสากล (PISA) ของโรงเรียนเอกชน

3 เม.ย. 67 เวลา 16:29 น.1452 ครั้งพิมพ์
นางสาวกัณกร กานต์โกวิศ
กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส)

ตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ) ได้มอบนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเตรียมความพร้อมในการยกระดับสมรรถนะนักเรียนในการประเมินสมรรถนะนักเรียนตามมาตรฐานสากล (PISA) ในปี 2025 ตามมาตรการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ ในด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการอ่าน โดยการพัฒนาครูให้มีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีทักษะที่จำเป็นในการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตจริง ส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรและสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพให้กับสถานศึกษาอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมเพื่อลดช่องว่าง
ของความเหลื่อมล้ำในการจัดการเรียนรู้ นั้น

                  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนขอเรียนว่า เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว บรรลุวัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด จึงขอเชิญท่านและผู้รับผิดชอบงาน PISA เข้าร่วมประชุมชี้แจงนโยบายขับเคลื่อนการยกระดับผลการประเมินสมรรถนะนักเรียนตามมาตรฐานสากล (PISA) ของโรงเรียนเอกชน ในวันที่ 5 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ผ่านระบบ Zoom Meeting  โดยลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมทาง https://shorturl.asia/A3XhH หรือ QR Code ท้ายหนังสือนี้

 

สำหรับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด และประธานกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด ทุกจังหวัด

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)