การบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ปีการศึกษา 2566

3 เม.ย. 67 เวลา 14:09 น.3506 ครั้งพิมพ์
นางสาวนันท์นภัส คัยนันทน์
กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส)

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอให้โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่เปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษา (ชั้นเตรียมอนุบาลถึงชั้นอนุบาลปีที่ 3) เข้าไปบันทึกข้อมูลสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลเด็กปฐมวัย และทำการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) ในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ปีการศึกษา 2566 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 เมษายน 2567 ผ่านเว็บไซต์ https://ecdis.dcy.go.th โดยระบบจะเปิดให้บันทึกข้อมูลได้ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2567 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อผู้ประสานงานได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 06 4932 4165 และ 06 1293 5737

เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน ดาวน์โหลด

เรียน ศึกษาธิการจังหวัด ดาวน์โหลด

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ดาวน์โหลด

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)