ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง แก้คำผิด

2 เม.ย. 67 เวลา 17:14 น.785 ครั้งพิมพ์
น.ส.ประกาย ศรีจันทึก
กลุ่มเลขานุการกรม

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง คุณสมบัติ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการในคณะกรรมการคุ้มครองการทำงานและประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในระบบ ประกาศ ณ วันที่ 26 มกราคม พ.. 2567

 

หน้าที่                         บรรทัดที่ ๑๗ คำว่า ให้เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นกรรมการตามข้อ ๔ (๑) ให้แก้เป็น ให้เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการตามข้อ ๔ (๑)

                             บรรทัดที่ ๒๑ คำว่า ให้เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นกรรมการตามข้อ ๔ (๒) (๓) (๔) และ (๕)ให้แก้เป็นให้เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการตามข้อ ๔ (๒) (๓) (๔) และ (๕)

 

ประกาศ ณ วันที่     ๒๙    มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

 

(นายมณฑล  ภาคสุวรรณ์)

เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิ๊กที่นี่

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มนิติการ กลุ่มงานเลขานุการกรม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โทร. 0 2282 1000 ต่อ 192

 

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานเลขานุการกรม (กข.)