ขอเชิญโรงเรียนนอกระบบ กลุ่มโรงเรียนบริบาล สมัครเข้าร่วมดำเนินงานโครงการนำร่องฯ รอบ 2 กับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

2 เม.ย. 67 เวลา 16:58 น.665 ครั้งพิมพ์
นายไกรสร สระป้อมแก้ว
กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ (กร)

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ (กร.)