ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบระดับภาคของโครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

1 เม.ย. 67 เวลา 16:13 น.534 ครั้งพิมพ์
กฤษฎา จันทร์อุไร
กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)

                  ด้วยสำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ได้จัดทำโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในพื้นที่นำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ไปจัดการเรียนการสอนโดยดำเนินการ
คัดเลือกสถานศึกษาที่นำหลักสูตรต้านทุจริตไปบูรณาการในสถานศึกษาเพื่อเป็นสถานศึกษาต้นแบบในระดับภาค โดยส่ง
ใบสมัครและเอกสารประกอบไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่ 
1 พฤษภาคม ถึงวันที่
15 มิถุนายน 2567

                   สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จึงขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครดังกล่าวมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป รายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายหนังสือนี้

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)