ประชาสัมพันธ์งานเปิดตัวหนังสือ ชุดไตรภาค "การเรียนรู้ขั้นสูง จากประสบการณ์"

1 เม.ย. 67 เวลา 15:34 น.678 ครั้งพิมพ์
นางสาวกัณกร กานต์โกวิศ
กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส)

                    ด้วยมูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ สถาบันอาศรมศิลป์ และมูลนิธิกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ร่วมมือจัดงานเปิดตัวหนังสือชุด ไตรภาค การเรียนรู้ขั้นสูง จากประสบการณ์ เขียนโดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช ในชุดประกอบด้วยหนังสือ 3 ภาค ได้แก่

ภาคที่ 1 เรียนรู้ สู่หัวใจที่ดีงาม คือ ภาคทฤษฎี
ภาคที่ 2 ทำจริง เรียนจริง จนรู้แจ้ง คือ ภาคปฏิบัติ
ภาคที่ 3 มองนอก ออกแบบใน  คือ ภาคออกแบบการเรียนรู้

                   ซึ่งมีผู้แทนจากเครือข่ายโรงเรียนที่ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์คือสมรรถนะ โดยสร้างการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนทั้งระบบ Whole School Transforming การเรียนรู้แบบองค์รวม การเรียนรู้แนวพุทธธรรม และกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนอื่นๆ เข้าร่วมเสวนาเพื่อนำไปสู่การสร้างความรู้ ความเข้าใจ เครื่องมือการสะท้อนการเรียนรู้ที่สามารถเข้าถึงระบบคุณค่าแท้ของการเรียนรู้พร้อมนำไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้เกิดคุณประโยชน์และมีคุณภาพสูงสุด ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารรพินทร สถาบันอาศรมศิลป์

                   สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเห็นว่า กิจกรรมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สำหรับโรงเรียนเอกชน จึงขอเชิญท่านและบุคลากรในโรงเรียนที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายหนังสือ

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)