แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2567 (เดือนตุลาคม- ธันวาคม 66)

1 เม.ย. 67 เวลา 15:30 น.937 ครั้งพิมพ์
นางสาวทวิวรรณ จันทะคง
กลุ่มเลขานุการกรม

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานเลขานุการกรม (กข.)