รางวัล UNESCO Prize for Girls’ and Women’s Education ประจำปี 2567

29 มี.ค. 67 เวลา 11:28 น.734 ครั้งพิมพ์
นายชานน บุญนาม
กลุ่มงานนโยบายและแผน

ด้วยองค์การยูเนสโกประสงค์มอบรางวัล UNESCO Prize for Girls’ and Women’s Education ประจำปี 2567 จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 50,000 เหรียญสหรัฐฯ ให้กับบุคคลสถาบัน หรือองค์กร ที่มีการดำเนินงานที่โดดเด่นและสร้างสรรค์ในการส่งเสริมการศึกษาของเด็กหญิงและสตรีซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนกลุ่มเหล่านี้ โดยรางวัลดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งนี้ผู้ที่สมัครเข้ารับรางวัลจะต้องนำเสนอผลงานโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การให้รางวัล ดังนี้

1. เป็นโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งเน้นการส่งเสริมการเรียนรู้ของสตรีและส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศผ่านการศึกษาอย่างน้อย 1 ใน 5 จุดเน้น ต่อไปนี้ 1) การส่งเสริมให้สตรีได้รับการศึกษาภาคบังคับ 2) การส่งเสริมให้สตรีรู้หนังสือ 3) การส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่ปลอดภัยสำหรับสตรี 4) การส่งเสริมให้ครูมีความตระหนักที่จะยอมรับในความแตกต่างระหว่างหญิงและชายในการจัดการเรียนการสอนและ 5) การส่งเสริมสตรีให้มีทักษะชีวิตและทักษะที่จำเป็นในการประกอบอาชีพ

2. โครงการที่นำเสนอจะต้องดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปี

3. เป็นโครงการที่สามารถดำเนินการต่อเนื่องได้ ขยายขอบเขตได้ และสามารถเป็นแนวปฏิบัติที่ดีให้กับข้อริเริ่มอื่นๆได้

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดและกรอกใบสมัคร ได้ที่ https://shorturl.asia/Ybxmf พร้อมทั้งส่งใบสมัครไปยังสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) (สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) ที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ thainatcom@sueksa.go.th ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 เพื่อสำนักงานฯจะพิจารณาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสม จำนวนไม่เกิน 3 ราย เสนอองค์การยูเนสโกต่อไป

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 2810 565 ต่อ 115 หรือที่ panida.t@sueksa.go.th

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานนโยบายและแผน (กผ.)