การจัดสรรเงินค่าตอบแทนพิเศษครูที่สอนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน ประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม 2567

15 มี.ค. 67 เวลา 15:25 น.1030 ครั้งพิมพ์
อสมาภรณ์ มณีนวล
กลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ

เรื่อง  การจัดสรรเงินค่าตอบแทนพิเศษครูที่สอนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน ประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม 2567

เรียน  ศึกษาธิการจังหวัด/ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. รายชื่อครูรับเงินค่าตอบแทนพิเศษครูที่สอนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน

2. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ค่าตอบแทนพิเศษครูที่สอนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561

3. แบบสรุปการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าตอบแทนพิเศษครูที่สอนนักเรียนพิการ

รายการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พลางก่อน

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ (กก.)