สรุป / สถานะเรื่องร้องเรียน จำแนกตามระยะเวลา (ณ วันที่ 31/1/2567)

20 ก.พ. 67 เวลา 10:34 น.1425 ครั้งพิมพ์
นางสาวอิศราภรณ์ จันทร์สิงห์
กลุ่มเลขานุการกรม

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานเลขานุการกรม (กข.)