เงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

16 ก.พ. 67 เวลา 10:03 น.1473 ครั้งพิมพ์
อสมาภรณ์ มณีนวล
กลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ

เรื่อง  เงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

เรียน  ศึกษาธิการจังหวัด/ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1.รายละเอียดประกอบการเบิกจ่าย

2.แบบรายงานการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนประจำเดือน

หมายเหตุ  โอนเงินวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ (กก.)