ขอให้โรงเรียนนอกระบบดำเนินการจัดทำรายงานแสดงกิจการและงบการเงินของโรงเรียนนอกระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

14 ก.พ. 67 เวลา 11:31 น.1479 ครั้งพิมพ์
จุลเทพ ไชยเสนา
ผู้ดูแลระบบ

ขอให้โรงเรียนนอกระบบดำเนินการจัดทำรายงานแสดงกิจการและงบการเงินของโรงเรียนนอกระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
โดยบันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566) ลงในระบบ PEDC
ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 – 29 กุมภาพันธ์ 2567  
ดาวน์โหลดหนังสือเพิ่มเติม ได้ที่ https://shorturl.asia/0y5GP

 

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ (กร.)