ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

21 พ.ย. 66 เวลา 13:44 น.3600 ครั้งพิมพ์
ศุภชัย เลิศประเสริฐภากร
กลุ่มเลขานุการกรม

 

ดาวน์โหลด


ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ลำดับที่ 1 ไปรายงานตัว เพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานเลขานุการกรม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 - 09.30 น. หากไม่ไปรายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
จะถือว่าท่านสละสิทธิ์โดยไม่ประสงค์จะบรรจุเข้ารับราชการตามที่สอบได้
กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานเลขานุการกรม (กข.)