ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์บริการการศึกษาเอกชนออนไลน์ (PESO) ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีคัดเลือก

2 มิ.ย. 66 เวลา 15:00 น.1945 ครั้งพิมพ์
นางสาวทวิวรรณ จันทะคง
กลุ่มเลขานุการกรม

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานเลขานุการกรม (กข.)กลุ่มงานทะเบียน (กท.)