กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ (กร.)

ติดต่อกลุ่มงาน


เบอร์ติดต่อกลุ่มงาน

  1. กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษา (จัดตั้ง, ขยาย, ย้าย, โอนกิจการ,เลิกกิจการโรงเรียนนอกระบบ)

          Tel. 022823185 , 022821000 ต่อ 831-832

          Email: nfe.promote@gmail.com 

      2. กลุ่มมาตรฐานการศึกษา (ประกันคุณภาพการศึกษา)

          Tel. 022821000 ต่อ 840-841

          Email: sdnfeopec@gmail.com 

      3. กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา (หลักสูตร)

           Tel. 022821000 ต่อ 850

           Email: nfe.courses@gmail.com 

      4. กลุ่มพัฒนาบุคลากร (รับครู/นักเรียนต่างประเทศ)

           Tel. 022828876 , 022821000 ต่อ 861

           Email: huopec60@gmail.com