กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)

งานบริการที่เกี่ยวข้อง

รายการ
คู่มือปฏิบัติงาน สำหรับการจัดตั้งและการดำเนินงานโรงเรียนสาขา (ดู: 565 ครั้ง)
รายชื่อโรงเรียนที่เปิดสอนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP) (ดู: 6930 ครั้ง)
การขอรับค่าตอบแทนพิเศษครูที่สอนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน (ดู: 5811 ครั้ง)
การขอรับเงินอุดหนุนสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาของนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน  (ดู: 5838 ครั้ง)
คำขอต่าง ๆ (ดู: 16844 ครั้ง)
รูปแบบเอกสาร บุคลากรทางการศึกษาชาวต่างประเทศ (ดู: 12402 ครั้ง)
รูปแบบเอกสาร นักเรียนชาวต่างประเทศ (ดู: 12448 ครั้ง)
รูปแบบเอกสาร ครูชาวต่างประเทศ (ดู: 12861 ครั้ง)
เอกสารแนะนำ การเปลี่ยนแปลงผู้แทนผู้รับใบอนุญาต (ดู: 8657 ครั้ง)
ค้นพบ 22 รายการ