สช.จ.สตูล ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสตูล ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗

29 พ.ค. 67 เวลา 15:15 น.104 ครั้ง
สช.สตูล
ประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ (๑๓.๓๐ น.) ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการ สช.จ.สตูล ร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสตูล ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ โดยมีนายชาตรี ณ ถลาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธาน เพื่อมอบนโยบายตามข้อสั่งการของรัฐบาลให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ติดตามผลการดำเนินงาน และรายงานผลการดำเนินงานของส่วนราชการที่ผ่านมา ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาจังหวัด หรือแก้ปัญหาสำคัญของจังหวัด ณ ห้องประชุม ๑ โต๊ะพญาวัง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสตูล ทั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายอำเภอ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม โดยพร้อมเพียงกัน