สช.จ.สตูล ร่วมโครงการขยะปันสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

29 พ.ค. 67 เวลา 15:04 น.56 ครั้ง
สช.สตูล
ประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ (๑๓.๐๐ น.) ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการ สช.จ.สตูล ร่วมมอบขวดน้ำพลาสติกโครงการขยะปันสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยจังหวัดสตูล เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการในระดับจังหวัด และประชาชน ได้มีการแยกขยะในครัวเรือน เห็นความสำคัญของขยะที่สามารถนำกลับไปใช้ใหม่ได้โดยใช้ หลัก ๓ช. ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ พัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง ตลอดจนช่วยเหลือนักเรียนด้านทุนการศึกษา ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ณ ชั้น ๑ ศาลากลางหลังใหม่ (ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น)