เลขาธิการ กช. ชื่นชมผู้เข้าร่วมการแข่งขัน Coding ของนักเรียนประจำปีงบประมาณ 2565 สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเรียนต่อไป

30 ส.ค. 65 เวลา 11:05 น.9612 ครั้ง
ระบบ
ผู้เขียน

ดร.พีรศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) กล่าวถึง การแข่งขันการสร้างนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ของนักเรียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 27 สิงหาคมที่ผ่านมาว่า ต้องถือว่าเป็นความสำเร็จของการจัดโครงกล่าวดังกล่าว ฯ เพราะได้เดินทางมาจนถึงการจัดการแข่งขันในรอบสุดท้าย ซึ่งเป็นขั้นของผลผลิตของการจัดอบรม Coding ในระดับปฐมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ทั้ง 2 ค่ายของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) โดยได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถโดดเด่น นำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมที่ผ่านมา นำมาพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ คิดสร้างสรรค์นวัตกรรมได้ด้วยตนเอง ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อค้นหานักเรียนที่มีความสามารถโดดเด่นด้าน Coding มาร่วมแข่งขันในวันนี้

โดยผลการแข่งขันปรากฎว่า ระดับประถมศึกษาได้แก่ รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนจิตรลดา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์ วิทยาลัย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 โรงเรียนภัทรดล รางวัลชมเชย โรงเรียนพัฒนวิทย์ และผลการแข่งขันในระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ รางวัลชนะเลิศโรงเรียน ประภัสสรวิทยารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เซนต์โยเซฟทิพวัล และรางวัลชมเชย เฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

ขอบคุณคณะกรรมการจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ และโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านวิทยาการคำนวณ และขอบคุณผู้บริหารโรงเรียนเอกชนทั้ง 30 โรงเรียน ที่ได้ส่งครูและนักเรียนมาเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ซึ่งถือว่า ท่านมีวิสัยทัศน์ในการเตรียมความพร้อมทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนให้เท่าทันต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ตนคาดหวังว่าครูที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ จะสามารถนำความรู้ไปพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น ส่วนนักเรียนที่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน จะส่งผลให้นักเรียนเกิดการพัฒนาในการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา เกิดความมุ่งมันพัฒนาตนเองตลอดเวลา และนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเรียนในระดับที่สูงขึ้นได้ เลขาธิการ กช. กล่าวทิ้งท้าย