สช. จัดประชุมวิพากษ์หลักสูตรโรงเรียนนอกระบบให้เชื่อมโยงกับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ

4 เม.ย. 67 เวลา 15:58 น.1238 ครั้งพิมพ์
น.ส.ประกาย ศรีจันทึก
กลุ่มเลขานุการกรม

วันนี้ (4 เม.ย.67) นางสุมิตรา ทองแสง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา เป็นประธานการประชุมวิพากษ์หลักสูตรโรงเรียนนอกระบบให้เชื่อมโยงกับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ โดยมี ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนเอกชนนอกระบบ เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

 

นางสุมิตรา ทองแสง กล่าวว่า  ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ได้ดำเนินงานตามนโยบายของ ท่านพลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้ประกาศนโยบายการศึกษา "เรียนดี มีความสุข" อย่างเป็นรูปธรรม ยกตัวอย่างเช่น การนำนโยบายการลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง ด้วยการจัดทำระบบวัดผลรับรองมาตรฐานวิชาชีพ (Skill Certificate) ทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนเพิ่มทักษะเพื่อรับประกาศนียบัตรในการประกอบอาชีพได้จากหลักสูตรต้นแบบของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาตินี้

 

นางสุมิตรา กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนนอกระบบที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติขึ้น เมื่อวันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาร่างหลักสูตรของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ให้เกิดความเชื่อมโยงกับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพัฒนาหลักสูตร ประเภทวิชาชีพ ประเภทศิลปะและกีฬา และประเภทสร้างเสริมทักษะชีวิต และได้ร่างหลักสูตรต้นแบบของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จำนวน 26 หลักสูตร

 

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิพากษ์หลักสูตรโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ให้เป็นหลักสูตรที่มีความสมบูรณ์ มีคุณภาพและมาตรฐาน จำนวน 15 หลักสูตร โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มหลักสูตร ได้แก่ กลุ่มเสริมสวยและตัดเย็บเสื้อผ้า จำนวน 12 หลักสูตร และกลุ่มบริบาล จำนวน 3 หลักสูตร ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) นายกสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) และโรงเรียนเอกชนนอกระบบ และเมื่อการประชุมครั้งนี้เสร็จสิ้นแล้ว สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ จะได้ดำเนินการนำส่งหลักสูตรต่อสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เพื่อประเมินความสอดคล้องของหลักสูตรตามมาตรฐานอาชีพหรือมาตรฐานสมรรถนะต่อไป นางสุมิตรา กล่าวทิ้งท้าย

 

กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ / ภาพฃ

ประกาย ศรีจันทึก / ข่าว

ประชาสัมพันธ์ สช.

 

#เรียนดีมีความสุข #ศธ #สช #Opec #propec #การศึกษาเอกชน #ทำดีทำได้ทำทันที