สช. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีและการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) รุ่นที่ 3

3 เม.ย. 67 เวลา 15:37 น.375 ครั้งพิมพ์
นายฐิติวัจน์ ชัยกิมานนท์
กลุ่มเลขานุการกรม

วันนี้ (3 เม.ย.) ดร.จักราวุธ วิจบ รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการแทนศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น   เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีและการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  รุ่นที่ 3 ณ โรงแรมเลอ แคสเซีย อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้บริหาร ครู และบุคลากรของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา จำนวน 151 คน จาก 76 โรงเรียน  เข้ารับการอบรม

 

ดร.จักราวุธ กล่าวว่าการจัดการอบรมในครั้งนี้มีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเรื่องนวัตกรรมการศึกษา เพราะปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ และสภาพสังคมมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว การจัดการศึกษา จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาอยู่เสมอ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และสภาพสังคม อีกทั้งเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาทางด้านการศึกษาที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นโรงเรียนเอกชนจึงจำเป็นต้องศึกษา สร้างความเข้าใจ กระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษาเพื่อนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังกล่าว ตลอดจนเผยแพร่เพื่อให้เป็นที่ยอมรับนำไปสู่การเป็นแบบอย่างที่ดีได้ นอกจากการมีนวัตกรรมการศึกษา การมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ  การพัฒนาคุณภาพครูโดยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) การให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนได้เรียนรู้และมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อสร้างโรงเรียนให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (SLC) นับเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนให้เป็นที่ยอมรับและเป็นแบบอย่างที่ดีเช่นเดียวกันโดยโรงเรียนสามารถเผยแพร่ความสำเร็จหรือผลการดำเนินงานของโรงเรียน  ผ่านรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ที่ต้องเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด ผู้เกี่ยวข้อง สาธารณชน และเพื่อเตรียมการประเมินคุณภาพภายนอก ดังนั้นการจัดทำ SAR ได้อย่างตรงประเด็น ถูกต้องครบถ้วน ถือเป็นการนำเสนอผล  การจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนที่สร้างความมั่นใจให้กับผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคมว่าโรงเรียนเอกชนผลิตผู้เรียนที่มีคุณภาพ มีคุณลักษณะของคนไทย 4.0 คือ เป็นผู้เรียนรู้ ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และพลเมืองที่เข้มแข็งสู่สังคม