สช. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชนที่เน้นสมรรถนะผู้เรียน ชุดความรู้ที่ 2 รุ่นที่ 3

2 เม.ย. 67 เวลา 16:37 น.473 ครั้งพิมพ์
น.ส.ประกาย ศรีจันทึก
กลุ่มเลขานุการกรม

เช้าวันนี้ (2 เมษายน 2567) นายณรงค์ศักดิ์ บุณยมาลิก ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชนที่เน้นสมรรถนะผู้เรียน ชุดความรู้ที่ 2 รุ่นที่ 3 โดยมีนางภัทราพรรณ เล็งวัฒนากิจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา พร้อมด้วยคณะวิทยากร คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนเอกชน เข้าร่วมการอบรม ณ โรงแรมบางกอกพาเลส เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

 

นายณรงค์ศักดิ์ บุณยมาลิก กล่าวว่า ตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ) ได้มอบนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” โดยมีหลักการสำคัญคือ การเรียนการสอนต้องเริ่มจากความสุขทั้งผู้เรียน ผู้สอน และผู้ปกครอง เมื่อมีความสุขจะส่งผลให้การเรียนดีขึ้น เมื่อการเรียนดีขึ้นจะส่งผลกลับไปทำให้มีความสุขมากยิ่งขึ้น ประกอบกับแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ซึ่งกำหนดให้การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เป็นเรื่องที่สำคัญในการพัฒนาการศึกษา เพื่อให้นักเรียนเกิดสมรรถนะ ผ่านหลักสูตรสถานศึกษาไปสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนให้เป็นรูปธรรม และให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างแท้จริง

 

นายณรงค์ศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของนโยบายดังกล่าว โดยได้ขับเคลื่อนนโยบายอย่างเป็นรูปธรรมผ่านโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะผู้เรียนมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จนถึงปัจจุบัน โดย สช. ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ โรงเรียนเอกชน 113 โรงเรียน และสถาบันอาศรมศิลป์ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชนที่เน้นสมรรถนะผู้เรียน เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 และวันที่ 2 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมแจ๊สโซเทล เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาโรงเรียนให้สามารถจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนทั้งระบบ โดยหลักสูตรการอบรมมี 3 ชุดความรู้ ครอบคลุม 6 ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยคาดหวังว่า ผู้บริหารและครูจะเห็นถึงความสำคัญของการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลก รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ค้นหาตัวตนเพื่อวางเป้าหมายในชีวิต ดังนั้น เมื่อผู้เรียนได้เรียนในสิ่งที่ตนเองชอบ และถนัด ผู้เรียนก็จะมีความสุข เมื่อผู้เรียนมีความสุข ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก็จะดีตามไปด้วย ซึ่งตรงตามนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ที่ได้กล่าวไว้

 

สำหรับการอบรมครั้งนี้ เป็นการอบรมชุดความรู้ที่ 2 แบ่งการอบรมเป็น 4 รุ่น ครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 3 ประกอบด้วยโรงเรียนเอกชนในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีระยะเวลาการอบรม 3 วัน คือ วันที่ 2 – 4 เมษายน 2567 ผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารและครูแกนนำ จากโรงเรียนในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 24 โรงเรียน ผู้เข้าอบรม จำนวนทั้งสิ้น 87 คน เนื้อหาการอบรมประกอบด้วย แนวคิดการจัดการศึกษาเพื่อตอบผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา (Desired Outcomes of Education : DOE) การกำหนดแนวคิดหลักของโรงเรียน (School Concept) การจัดทำ School Concept ที่ส่งเสริมชุดสมรรถนะผู้เรียน (DOL) และการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที่ส่งเสริมผลลัพธ์การเรียนรู้ฐานสมรรถนะของผู้เรียน ผชช.ณรงค์ศักดิ์ กล่าวทิ้งท้าย

 

ประกาย ศรีจันทึก : ภาพ/ข่าว

ขอขอบคุณภาพประกอบข่าวจากกลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา

ประชาสัมพันธ์ สช.

 

#เรียนดีมีความสุข #ศธ #สช #Opec #propec #การศึกษาเอกชน #ทำดีทำได้ทำทันที