ผชช.สุมิตรา เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้บูรณาการ STEAM Education เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง พลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร รุ่นที่ 1

2 เม.ย. 67 เวลา 13:09 น.418 ครั้งพิมพ์
ภวินท์ เล้าเจริญสมบัติ
กลุ่มเลขานุการกรม

วันนี้ (2 เมษายน 2567) นางสุมิตรา ทองแสง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้บูรณาการ STEAM Education เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง พลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร รุ่นที่ 1 โดยมี นางวารุณี  อุ่นใจ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ พร้อมด้วยคณะวิทยากร ครูโรงเรียนเอกชนที่สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำ นวน 150 คน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการอบรม ณ โรงแรมเดอะ พาลาสโซ เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

นางสุมิตรา กล่าวว่า ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศนโยบายปฏิรูปการศึกษาส่งเสริมเรื่องการจัดการเรียนรู้เชิงรุก หรือ Active Learning สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีเป้าหมายให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ทักษะ และเจตคติ นำไปสู่การเกิดสมรรถนะ และรักที่จะเรียนรู้ไปตลอดชีวิต จากนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ได้ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ในการส่งเสริมผู้เรียนที่เน้นการจัดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ในรูปแบบ STEM Education บูรณาการกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรรถนะของผู้เรียน สร้างความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ความคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลให้กับผู้เรียน และมีสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับโลกยุคใหม่

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ได้รับงบประมาณโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้บูรณาการ STEAM Education เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง พลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร จำนวน 2 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2 - 5 เมษายน 2567 และ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 23 - 26 เมษายน 2567 โดยในครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 1 มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 150 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ให้มีทักษะการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ STEAM Education ซึ่งประกอบไปด้วย วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) ศิลปะ (Arts) และ คณิตศาสตร์ (Mathematics) เพื่อนำไปสู่การคิดแก้ปัญหาและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ในชีวิตประจำวันและการทำงาน ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองในเรื่องต่าง ๆ ผ่านการทำกิจกรรมบูรณาการโดยมุ่งเน้นทักษะจากการปฏิบัติจริง นางสุมิตรา กล่าวทิ้งท้าย