ผชช.ทวีศักดิ์ เป็นประธานเปิดการประชุมสร้างความเข้าใจการประเมินคุณภาพภายนอก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Meeting และ สื่อสังคมออนไลน์ Facebook Live

21 ก.พ. 67 เวลา 11:46 น.1005 ครั้งพิมพ์
นิชาดา บรรเด็จ
กลุ่มเลขานุการกรม

วันนี้ (21 กุมภาพันธ์ 2567) นายทวีศักดิ์ อำลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน เป็นประธานเปิดการประชุมสร้างความเข้าใจการประเมินคุณภาพภายนอก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Meeting และ สื่อสังคมออนไลน์ Facebook Live โดยมี นางภัทราพรรณ เล็งวัฒนากิจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมวิเวก ปางพุฒิพงศ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 

นายทวีศักดิ์ กล่าวว่า ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สถานศึกษา  ต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ที่ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนดและจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี เพื่อจะได้ส่งต่อให้สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เพื่อใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป

 

นายทวีศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาได้คลี่คลายลงแล้ว การประกันคุณภาพภายนอก จึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบและแนวทางเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันด้วยเช่นกัน โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ (สมศ.) ได้ประกาศกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา การศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน และด้านการอาชีวศึกษา (พ.ศ. 2567 – 2571) (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม) เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566 และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สมศ. ได้แจ้งรายชื่อโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษาที่จะเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 180 โรง

 

สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายนอกให้กับโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา โดยผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วยผู้บริหาร ครู บุคลากรโรงเรียนเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด จำนวนทั้งหมด 4,365 คน นายทวีศักดิ์ กล่าวทิ้งท้าย

 

#เรียนดีมีความสุข #ศธ #สช #Opec #propec #การศึกษาเอกชน #ทำดีทำได้ทำทันที