สำหรับส่วนกลาง แบบขอหนังสือรับรองเงินเดือน/การทำงาน/รับรองสิทธิ/รับรองความประพฤติ/หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินเดือน

23 พ.ค. 66 เวลา 10:25 น.5616 ครั้ง
ฐิติพันธ์ จังทองศิริ
กลุ่มเลขานุการกรม

แบบขอหนังสือรับรองเงินเดือน/การทำงาน/รับรองสิทธิ/รับรองความประพฤติ/หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินเดือน
สำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราช (ส่วนกลาง/ศธจ./โรงเรียนเอกชน) และพนักงานจ้างเหมาบริการ


กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานเลขานุการกรม (กข.)

รายการเอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ