การอบรมพัฒนาสมรรถนะครู ผู้สอนโรงเรียนเอกชนในศตวรรษที่ 21

20 มิ.ย. 67 เวลา 14:42 น.3342 ครั้งพิมพ์
นายศุภสิทธิ์ ทองน้อย
กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส)

                ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กำหนดให้มีการอบรมพัฒนาสมรรถนะครู ผู้สอนโรงเรียนเอกชนในศตวรรษที่ 21 จำนวน 5 หลักสูตร ผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 7 วันที่ 13 และวันที่ 23 กรกฎาคม 2567 วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่เน้นการให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา (Anywhere Anytime)

                    สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จึงขอให้ท่านประชาสัมพันธ์ให้ครู ผู้สอน ของโรงเรียนเอกชนในกำกับดูแลทราบและเข้ารับการอบรมได้ผ่านระบบYoutubeliveของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้ที่ https://www.youtube.com/@opecoffice  รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือถึง ศธจดาวน์โหลด

หนังสือถึง ผอสชดาวน์โหลด

หนังสือถึง โรงเรียนดาวน์โหลด

กำหนดการดาวน์โหลด

รายละเอียดดาวน์โหลด

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)

รายการข่าวสารอื่นๆ