ติดตามการจัดทำและจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (E-SAR) ครั้งที่ 2

20 มิ.ย. 67 เวลา 13:15 น.3429 ครั้งพิมพ์
นางสาวพรพรหม คชพันธ์
กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส)

               ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนแจ้งให้โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาจัดทำและจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (E-SAR) ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 และต้องดำเนินการให้เรียบร้อย ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 โดยให้ผู้รับผิดชอบการตรวจสอบรายงานของจังหวัด ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ และอนุมัติสถานะรายงานสมบูรณ์ของโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2567 นั้น

              บัดนี้ ล่วงเลยเวลาที่กำหนดแล้ว  เพื่อให้การจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งกำหนดไว้ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้โรงเรียนเร่งดำเนินการจัดทำและจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบ E-SAR ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 และขอให้ติดตามสถานะรายงานในระบบจนกว่าจะมีสถานะรายงานสมบูรณ์ 

     *** ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2567 ***

หนังสือถึงผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน ดาวน์โหลด

หนังสือถึงศธจ. ดาวน์โหลด

หนังสือถึงสช.จ. ดาวน์โหลด

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)

รายการข่าวสารอื่นๆ